Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.03.2013 12:12 - Коментари(и) :
Автор: kvg55 Категория: Забавление   
Прочетен: 816 Коментари: 0 Гласове:
021.03.2013г.
Годината започна с протести срещу дебелата и всеобхватна корупция полепнала като отровна плесен във всички кътчета на разкапаната ни държава и рекета на монополите, довели до оставката на правителството и разпускането на парламента. След два месеца предстоят извънредни парламентарни избори и съставяне на редовен кабинет. Във всички случаи следващите правителства ще трябва да изпълняват изработеният от предишният кабинет и приет от предишното Народно събрание Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г. – един важен за стабилността на държавата и обществото закон, поради което смятам за интересно да се позанимаем с професионалната творба на ексминистъра на финансите господин Симеон Дянков.
От член 1-ви, алинея 1-ва на закона, която определя приходите в републиканския бюджет, най-интересна е последната точка трета – Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми. Другите приходни пера са общоизвестни и ясни – приходи от корпоративен данък, данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни юридически лица, данък върху доходите на физически лица, данък върху добавената стойност, акцизи, данък върху застрахователните премии, мита и митнически такси, други данъци, неданъчни приходи – такси, приходи от собственост, глоби, санкции, наказателни лихви и други неданъчни приходи, но помощите, даренията и въобще безвъзмездно дадените на държавата суми, предвид психиката на българина, будят недоумение и интерес, още повече, че е заложена приличната сума от 44,255 млн. лева. Дори ако тази сума включва даренията събирани по линия на "Българската коледа", при която се даряват 1 – 1,5 млн., пак остават едни 30 млн. с неясен за мен произход. Интересно, кои чуждестранни дарители е имал предвид министър Дянков, планирайки този бюджетен приход, защото недопускам български граждани и фирми доброволно да даряват на държавата си, каквото и да било. Или даренията са от чуждестранни фирми, граждани и други държави или, ако са от местни, то помощите и даренията не са безвъзмездни и безкористни. Впрочем, дори и да са от вън, те също могат да бъдат користни. Ако ли сумата включва някакви помощи от Европейския съюз, то тогава тя е твърде мижава в сравнение с вноската в бюджета на съюза от 908 214,8 хиляди лева.
По-интересната част от закона за държавния бюджет е разходната му част, алинея 2-ра на член 1-ви, която определя кои са и какви са хранениците на държавата и за какви суми приблизително се хранят годишно. Бюджетното салдо по републиканския бюджет, раздел V-ти, е разлика от раздел І. Приходи (18 403 617,0) – [раздели ІІ. Разходи (8 198 982,9) + ІІІ. Трансфери (субсидии и вноски ) нето (10 099 028,1) + ІV. Вноска в общия бюджет на ЕС (908 214,8) хиляди лева]. Така, 18 403 617,0 – 8 198 982,9 – 10 099 028,1  908 214,8 = 802608,8 хиляди лева бюджетен дефицит. Тук се явява една разлика между общата сума на разходите посочена в алинея 2-ра (19 206 225,9 хиляди лева) и сумата получена при събирането на разходните раздели (19 206 228,8 хиляди лева) в размер на 100 лева, което говори за непрецизност при съставянето на републиканския бюджет. Сто лева са си сто лева и едва ли господин Дянков в името на финансовата дисциплина допуска от личния му бюджет да се губят неизвестно как такива пари.
Финансирането на бюджетното салдо на републиканския бюджет е външно финансиране от – 1 273 165,6 и вътрешно финансиране от 2 075 774,5 хиляди лева нето, което означава, че през 2013-та година страната ни ще намали задълженията си към външни кредитори общо с 1 273 165,6 и ще увеличи задълженията си към вътрешни кредитори най-малко с 2 075 774,5 хиляди лева. Ако източникът на вътрешното финансиране е емисия на държавни ценни книжа е поносимо, ако ли ще е трезорът с банкнотите на БНБ, не чак дотам. И тук неизкушената ми от финансовите шашми мисъл изпада в недоумение – как е възможно една уважаваща себе си държава да харчи повече пари, отколкото събира. Тук сложих точка, вместо питанка, защото се замислих – Не трябва ли държавата да бъде пример на гражданите си за финансова дисциплина?
По-нататък законът определя издръжката на съдебната система, която през т. г. ще струва на данъкоплатците 264 млн. лева, а на клиентите й 140 млн. лева или общо 404 млн. лева. Достатъчно, повече в канчето на съдебната власт няма да гледаме, защото тази власт е независима, а и никой не е застрахован, че няма да попадне в лапите й.
И така, разхождайки се по протежението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. стигаме до "най-любимата" на народа ни държавна институция – Народното събрание. Въпреки всеобщо разпространеното мнение, че българските депутати са мързеливи, защото често отсъстват, а някои от тях и въобще не ходят на  работа, все пак през 2013 година те ще заработят приходи на сума 2 187,0 хил. лв. И за да протича парламентарният живот нормално ще получат от данъкоплатците още 50 813,0 хил. лв., двадесет и три пъти повече от заработените или общо ще похарчат сумата 53 000,0 хил. лв. 29 468,4 хил. лв. от общата сума ще изразходват за заплати и разходи за представляване пред електората и колегите от чужбина, 22 529,7 хил. лв. за ядене, возене и охрана на свещените телеса, и 1 001,9 хил. лв. за "Съпътстваща дейност"(?), която дейност, предвид установената многогодишна практика в депутатските среди не може да е друга, освен за лични бизнес дела, посредничество и комисионерство, лобиране за разни корпоративни интереси и евентуално наливане на акъл в депутатските глави от страна на гражданското общество.
С администрацията на президента няма да се занимаваме, защото президентът ни е един и най-представителен, а освен това е и малко нещо нефелен, така че, няма да го закачаме.
И така стигаме до най-големият консуматор на бюджетни средства в Републиката – Изпълнителната власт. Четейки член 6-ти, който определя приходите, разходите, трансферите (нето), субсидиите от централния бюджет, бюджетното салдо и финансирането на държавните органи, министерствата и ведомствата, забелязваме сумата от 3 милиона лева предназначена за "Субсидия за вероизповеданията", разпределена съгласно Приложение № 3 към член 6, алинея 7 така : Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията за 2013 г. :
1. За Българските православни църковни общини в чужбина и на свещенослужителите, работещи зад граница – 700,0
2. За Българската православна църква (в страната) – 1 660,0
3. За Мюсюлманското вероизповедание в Република България – 180,0
4. За Централния Израелтянски духовен съвет – 30,0
5. За Арменската Апостолическа православна църква – 40,0
6. За други регистрирани вероизповедания – 50,0
7. За ремонт на религиозни сгради с национално значение – 300,0
8. За издаване на религиозна литература и представителни научни издания – 40,0

Всичко : 3 000 000,00 лева.

Като убеден атеист, с изключение на точка седма и с особена неприязън към точка
осма веднага се питам "Защо?", след като член 13 (2) от Конституцията гласи : "Религиозните институции са отделени от държавата". Защо? С Рилската Света обител – Рилски манастир, който съгласно Приложение № 4 към член 9 от закона "Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел", точка 22 получава 597 хиляди лева годишно, няма да се заяждам, защото не съм съвсем наясно с предназначението на субсидията. Но все пак ще кажа, че преди години светите отци от манастира ми продадоха една нищо и никаква дървена "калугерица" за чесане на гърба за осем  лева.
Като сравняваме размерите на субсидиите на отделните министерства виждаме, че най-любими на министър Дянков при сглобяването на бюджета са били Министерството на  отбраната с 1 042 549,0 х. лв. и Министерството на вътрешните работи с 1 020 320,0 х. лв. субсидии. Тук ще кажа, че всички ние знаем много добре, както за изстребителите трета ръка и контингента ни в Афганистан, така и за подслушванията и борбата с организираната престъпност, които лапат не малко средства.
Непосредствено след тези две министерства се нареждат Министерството на тру­да и социалната политика с ­ 932 332,6 х. лв., Министерството на об­разованието, младежта и науката с 814 592,7 х. лв. и Министерството на здравеопазването с 326 885,0 х. лв. субсидии. Всички тези числа показват, че безработицата в страната е голяма, че младежта трудно схваща науките и че нацията е много болна.
Освен разходи изпълнителната власт има и приходи. Първенци по приходи са Министерството на ре­гионалното развитие и благоустройството с 271 448,5 х. лв., Министерството на зе­меделието и храните със 174 000,0 х. лв. и Министерството на ико­номиката, енергетика­та и туризма със 156 290,0 х. лв. Явно тези три министерства доста яко търгуват с разрешителни, лицензии, концесии, стандарти, имоти и други доходоносни държавни дейности и активи. Последното министерство (МИЕТ) е единственото министерство, което се самоиздържа и не получава субсидия от бюджета. Нещо повече, даже внася в него 72 816,3 х. лв. Същото прави и МРРБ с 110 925,0 х. лв. бюджетно салдо. На четвърто място по приходи е Министерство на въ­трешните  работи с 111 000,0 х. лв., което е крайно недостатъчно, предвид силовите възможности на министерството, но това опира и до кадърността на ръководителите на министерството.
От няколкото приложения към Закона за държавния бюджет най-интересно и любопитно е Приложение № 2 към член 6, алинея 3, което разпределя разходите по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и на Държавната агенция "Национална сигурност" по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики, и по програма  "Администрация", където в раздел І. Разходи по бюджета на Министерския съвет виждаме едни други 3 115,0 х. лв, които да се изразходват по "Политика в областта на правото на вероизповедание". Значи до тук общо за религия повече от 6 милиона лева. Знаем, че "религията е опиум за народа" и виждаме как чрез държавния бюджет управляващите дават на народа от този опиум за да не вижда той безобразията им във всички сфери на държавното управление и в управлението на финансите в частност. Отгоре на това най-лицемерно и нагло Министерството на финансите ще похарчи още 18 488,7 х. лв. по Политика "Устойчиви и прозрачни публични финанси" и още 214 583,2 х. лв по Политика "Ефективно събиране на всички държавни приходи". Наясно сме с прозрачноста на публичните финанси и с ефективността на събиране на държавните приходи, особено от митниците.
Министерството на външните работи, което години наред води едностранчива и напълно зависима от "големият брат" външна политика ще похарчи 12 592,7 х. лв. по Програма "Външна политика и многостранна дипломация". За каква българска външна политика и мнгостранна дипломация въобще иде реч. Управленска наглост от най-висша степен.
Министерството на отбраната ще закупи военна техника (станалите прословути стари изстребители) и нещо друго по Политика "Отбранителни способности"  за 1 006 857,0 х. лв. Каква част от "отбранителните способности" ще се трансформират в "присвоителни способности" под формата на комисиона не е ясно. Преди време прочетох, че 25 %. Скъпи били комисионите в оръжейният бизнес. От своя страна Министерството на вътрешните работи ще бори престъпността, организирана, неорганизирана и всякаква по Политика "Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността" с 829 355,8 х. лв. С половината, че и с много по-малко от тези пари може да се наеме килър, който радикално да очисти територията от всякаква престъпна сган. Става въпрос да се "реализира" политическата пасмина, управлявала държавата в годините на прехода, с чието "реализиране" ще се обезглави мафията, след което залавянето и осъждането на подчинените им незначителни криминални елементи ще стане много по-лесно и безпроблемно. Отделно от Министерството на вътрешните работи Държавната агенция "Национална сигурност" ще провежда Политика "Защита на националната сигурност" за 85 443,0 х. лева. В тази връзка, разсъждавайки за "пречупеният гръбнак" на организираната престъпност ми идва на ум, че друг освен този, който е пречупил гръбнакът на престъпността, не може така бързо и компетентно да намести счупеното и отново изправи на крака довчерашният неподвижен инвалид.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще похарчи 226 358,0 х. лв. за една неясно формулирана за мен политика, а именно : "Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси". Ако в тази формулировка заместим чуждиците с българските им аналози се получава следната : Политика за поддържане, усъвършенстване (модернизация) и изграждане на техническите комплекси от съоръжения (инфраструктура), свързани с подобряване на транспортната достъпност(?) и обединеното (интегрираното) управление на източниците на вода (водните ресурси). Подобна неясно формулирана политика за 523 955,6 х. лв. има и Министерството на труда и социалната политика – "Политика в областта на социалното включване". Неясната формулировка прикрива нечиста цел. Попитайте дипломатите.
Та така. Непрозрачността и безотговорното и глупаво пилеене парите на данъкоплатците започва още със Закона за държавния бюджет, та какво остана за второстепенните и по-ниско степенните разпоредители на бюджетните пари.
Гласувай:
0
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kvg55
Категория: Забавление
Прочетен: 965515
Постинги: 499
Коментари: 7342
Гласове: 21342
Календар
«  Януари, 2021  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031