Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
31.05.2012 17:37 - Коментари(и) :
Автор: kvg55 Категория: Забавление   
Прочетен: 166 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 03.06.2012 01:54


31.05.2012г.
В брой 99-ти на Държавен вестник от 16-ти декември м. г. е публикуван Законът за  държавния бюджет на Република България за 2012-та година.
Чрез този закон, държавната власт в лицето на Министерството на финансите събира парични средства, с които осигурява съществуването и функционирането на държавните и общинските органи и администрации – министерства, ведомства, съвети, учреждения, институти, комисии, агенции, служби, фондове, палати, медии; както и плащания по заеми и вноската в общия бюджет на Европейския съюз.
И затова правилното съставяне и точното и последователно изпълнение на бюджета са от решаващо значение за икономическата, политическата и социалната стабилност на държавата. Разбира се, по-трудното е практическото реализиране на бюджета, защото към изпълнението му отношение имат две антагонистично противостоящи си страни – приходовземащата страна (държавата и общините) срещу прихододаващата страна  (данъкоплатците). Интересите на тези две страни предполагат различно отношение към процедурата по изработването и изпълнението на държавния бюджет – даващите имат интерес да дават по-малко и по-късно, а вземащите – обратно – да вземат повече и незабавно. В тази процедура, под предлог, че повече разбира и вижда по-далече и по-надълбоко във фискалната материя, държавата използва силата на делегираната й от избирателите власт и едностранно определя принципите и правилата на отношенията си с платците на данъци, акцизи, мита, такси и лихви. Когато държавата и общините взимат, взимат безкомпромисно и с лихви. А когато дават – дават трудно, бавно, с нежелание и без лихви. Дават бюрократично, като разчитат взимащият да се откаже от вземането си. От своя страна платците, в защита на своя интерес, разчитат само на своя интелект, опит, находчивост и алчността на вземащата власт в лицето на упражняващите я субекти – данъчни, социални, трудови и всякакви други инспектори и митничари.
Успешното изпълнение на държавния бюджет е в пряка зависимост от хармонията в отношението между гореспоменатите две страни, която от своя страна също е в пряка зависимост от интелигентността (рационална и емоционална) и компетенцията на създателите на правилата за тези отношения – законотворците. Нивото на тази хармоничност е мерило за развитостта на обществото. Прихододаващата страна дава лично от себе си за обществените потребности, и когато ответната страна употребява даденото според обществените нагласи и настроения, хармонията клони към съвършенство – даващите са удовлетворени и дават със задоволство; изпълнението на бюджета е безпроблемно. Последното е още по-лесно, когато коефициентът на масата на действително плащащите данъци е близък до единица. И обратното, когато разпоредителите с бюджета се разпореждат субективно, в противоречие с обществените потребности и интереси – даващите дават с нежелание, само по силата на законовата принуда; хармонията и равновесието в обществото са нарушени и това е така още повече, когато коефициентът на масата на действително плащащите данъци е далече от единица, особено когато причина за това са законотворците и въобще властта – грешна и порочна данъчна и фискална политика, ниски доходи, безработица и корупция.
Въпреки че носи името закон, Законът за  държавния бюджет на Република България няма изцяло законов характер, защото записаните в него числа са пожелателни, освен това е допустимо тяхното променяне, така нареченото актуализиране на бюджета, а за  неизпълнението му не са предвидени наказателни мерки. Така че, същественото при изпълненито на този закон е максимално доближаване до пожеланото в него. И в този смисъл, резултатите от изпълнението на бюджета са много по-важни за каквито и да са анализи, от заложените разчети, защото представляват реална фактическа основа.
И понеже все още нямаме официално публикувана информация за изпълнението на държавния бюджет за 2011-та година, се обръщаме към минали години. Такава информация имаме за бюджета за 2010-та година – Отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2010г., в който пише следното : ”Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, за 2010 г. възлиза на 19014,4 млн. лв., което представлява 98,9% от годишния разчет ... . Изпълнението на данъчните приходи се разви в рамките на актуализираните разчети за годината, като изпълнението на данъчните приходи по републиканския бюджет възлиза на 100,2 процента. Постъпленията общо за групата на косвените данъци представляват 101% спрямо плана за годината. На 100,2% възлиза изпълнението на приходите и от данъка върху доходите на физическите лица ...”. От този цитат е видно, че неизпълненията и преизпълненията на бюджета се отклоняват от заложените числа с пренебрежимите ± 1-2 процента. Така че, без риск от значителна грешка, можем да приемем заложените в бюджета за 2012-та година показатели като относително достоверна база за разсъждения и анализи, но все пак хипотетични.
Ясно е, че от процедурата по изпълнение на държавния бюджет много по-заинтересована е приходовземащата страна, а от харченето на бюджетните средства, по-заинтересована е прихододаващата страна. И затова ние като данъкоплатци, ще наблегнем повече на изразходването на средствата от републиканския бюджет.
Но има едно приходно бюджетно перо, което е трън в очите на всеки данъкоплатец – Глоби, санкции и наказателни лихви, и което по тази причина единствено ще удостоим с внимание от раздела Приходи. Сумата заложена като приходи от глоби, санкции и наказателни лихви за т. г. е 82 360,4 хил. лв. – с 19004,1 хил. лв. по-малко от 2010г. и с 11777,9 хил. лв. по-малко от 2011г. Тази тендеция към намаляване очакваните приходи от глоби, санкции и наказателни лихви през последните три години означава, че или данъкоплатците стават все по-съвестни – строго съблюдават законите, правилниците и наредбите и своевременно внасят в хазната дължимите данъци, или намалява абсолютната маса на данъкоплатците поради физическа или икономическо-финансова смърт. Анализът става по-ясен, когато се сравни общият размер на приходите : 17142083,4 хил. лв. за 2010г.; 16076047,3 хил. лв. за 2011г., 93,8 % спрямо 2010г.; 17029228,1 хил. лв. за 2012г., 99,3 % спрямо 2010г. и 106% спрямо 2011г. – по-скоро смърт, отколкото повишено съзнание и съвест на данъкоплатците.
Както вече написах, за нас данъкоплатците е важно харченето на бюджетните средства, а също така и колкото се може в закона по-подробно да е представено това разходване. Практиката на съставителите и вносители на закона относно представянето на текущите разходи е противоречива, на по-скоро е противоположна. В точка 1 Текущи разходи от раздела Разходи отсъстват като отделни подточки разходни бюджетни пера, каквито са съществували в Закона за  държавния бюджет на Република България за 2010-та и 2011-та година, а именно : Заплати и възнаграждения за персонала, Други възнаграждения и плащания за персонала, Осигурителни вноски, Стипендии, Издръжка, Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности. Едва ли персоналът няма да получава заплати и възнаграждения и да не се осигурява, но факт е, че 4708933,00 хил.  лв. текущи разходи в бюджета за т. г. са с неясна са данъкоплатците употреба. Разходите за лихви са посочени само общо, докато за двете предходни години са разделени на Лихви по външни заеми и Лихви по вътрешни заеми. Време ли са нямали съставителите на бюджета, що ли? Сумата на разходите за лихви за 2012г. е със 131300,2 хил. лв. повече от сумата за 2010г. и с 52464,8 хил. лв. повече от предната 2011г., което при равни други условия означава тенденция към увеличение размера на задлъжнялостта на страната. В раздела за финансирането на бюджетното салдо, като източник на финансиране не са посочени Постъпления от приватизация, каквито са посочени за 2010г. – 201500,0 хил. лв и 450 000,0 хил. лв за 2011г., което би могло да означава, че в страната ни вече не е останало нищо ценно за приватизиране, защото ако имаше, правителството едва ли ще се въздържи да не му вземе парите. Самото движение на бюджетното салдо през последните пет години е следното : 2008г. –  1301974,6 хил. лв., 2009г. – 488926,1 хил. лв., 2010г. – -1516609,2 хил. лв., 2011г. – -2160740,3 хил. лв. и 2012г. – -1556725,3 хил. лв. Излиза, че при управлението на Тройната коалиция в последните две години не е имало бюджетен дефицит, въпреки безразборното неясно писане на минуси пред числата на бюджетното салдо. В закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. раздел V-ти започва със следният пояснителен текст : БЮДЖЕТНО САЛДО (ДЕФИЦИТ ” – ” / ИЗЛИШЪК ” + ”). В следващите години този пояснителен текст липсва. Затова пък в списъка на държавните органи, министерствата и ведомствата финансирани от бюджета изведнъж под номер 35 през 2011-та година се появява Авиоотряд 28, а през тази година до Българското национално радио и Българската национална телевизия в списъка за субсидии се нарежда и Българската телеграфна агенция.
Неясно е как са се финансирали тези два обекта през предходните години, вероятно чрез бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, но малко  редови данъкоплатци имат възможност да следят непрекъснатите структурни промени в изпълнителната власт. Министърът на финансите е сметнал за по-важно и интересно да представи на данъкоплатците за колко пари годишно ще лети властта и колко ще ни струват световните новини, отколкото безинтересната делнична информация за заплати, други възнаграждения и бонуси за добре свършена работа на държавните служители.
Ако погледнем субсидиите на трите най-безполезни за нацията и държавата министерства, които неслучайно са едно до друго в списъка, на отбраната, на външните работи и на вътрешните работи, ще видим следното : Министерството на отбраната има субсидия за 2010г. – 841893,0 хил. лв., за 2011г. – 950 240,4 хил. лв. и за 2012г. – 950 240,4 хил. лв.; Министерството на външните работи има субсидия за 2010г. – 77890,6 хил. лв., за 2011г. –  61 255,3 хил. лв. и за 2012г. –  51 000,5 хил. лв.; Министерството на вътрешните работи има субсидия за 2010г. – 854421,0 хил. лв., за 2011г. – 907 000,0 хил. лв. и 2012г. – 898 000,0 хил. лв. Видяното означава, че Министерството на отбраната все още ни отбранява на голямо разстояние от държавната ни граница и недопуска военни действие на наша територия; Министерството на външните работи все повече доближава тези работи до живеещите в страната граждани, а Министерството на вътрешните работи през 2011г., когато е имало най-голям бюджет, е успяло да пречупи гръбнака на това, което имаме като престъпност и минимизирало това, което имаме като жертви от автомобилни катастрофи. Прави впечатление и точността на заложените разчети. Субсидиите на Министерството на външните работи и Министерството на отбраната са изчислени с точност до стотина лева, а субсидията на Министерството на вътрешните работи е изчислена с точност до милиони лева. Банкноти с по-големи купюри ли харчат в това министерство, що ли? Или харчат фалшиви банкноти, та се разполагат нашироко и не цепят стотинката на две.
С бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия няма да се занимавам, защото общото наше впечатление е, че ДС и РУМНО са все още живи и продължават да слухтят наоколо, след като една такава комисия още съществува. Също и с бюджета на Националния статистически институт, защото съм учил и практикувал статистика и знам как се произвежда един статистически продукт. Няма да се заглеждаме и в канчето на законодателите, защото ние сме ги избрали чрез пряко гласуване и така сме им дали право да ядат на корем. А за останалите бюджетоядци, някой друг път при наличие на повече време и желание.Гласувай:
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kvg55
Категория: Забавление
Прочетен: 2286430
Постинги: 1787
Коментари: 17010
Гласове: 28128
Архив
Календар
«  Септември, 2022  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930